Ryzen 7 5800X

ราคาCPU Intel Core i9-10850K ซึ่งมี10 Core กำลังลดลง จนถูกกว่า Ryzen 7 5800X ซึ่งมี 8 Core ประมาณ 50 Us

เมื่อเวปไซค์ต่างประเทศรายงานว่า ราคา CPU Intel Core i9-10850K ซึ่งมี10 Core มีราคาลดลงในหลายๆร้าน และเมื่อเทียบกับ ราคาRyzen 7 5800X ซึ่งมี 8 Coreแล้ว ราคาของ CPU Intel Core…