Public network

ข้อแตกต่างของ Public และ Private Network ใน Windows 10

Windows 10 ให้คุณสามารถตั้งค่าแต่ละเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายสาธารณะหรือส่วนตัว ลองมาดูความแตกต่างระหว่างเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัวใน Windows 10 เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายใด ๆ เป็นครั้งแรก Windows 10 จะแจ้งให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นค้นพบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ การตอบสนองของคุณต่อป๊อปอัปนี้จะกำหนดว่าเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ของคุณพยายามเชื่อมต่อจะถูกตั้งค่าเป็นเครือข่ายสาธารณะหรือส่วนตัว หากคุณเลือกที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถค้นพบได้เครือข่ายจะถูกตั้งค่าเป็นเครือข่ายส่วนตัว หากคุณเลือกที่จะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถค้นพบได้เครือข่ายจะถูกตั้งค่าเป็นเครือข่ายสาธารณะ ความแตกต่างระหว่างเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัวใน Windows 10 เมื่อคุณตั้งค่าเครือข่ายเป็นแบบส่วนตัว Windows…