non valid software detect

วิธีแก้Autocad ขึ้น nonvalid software detect ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2021-2024

Autocad ขึ้น non valid software detect ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2021-2024 วิธีแก้ตามเน็ตจะใช้ไม่ได้แล้วแล้วเพราะว่า ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2021-2024 มันจะเปลี่ยนวิธีแจ้งเตือนใหม่ มันจะไม่มีAcWebBrowser วิธีแก้ก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไรคือต้องมใช้firewall block ไม่ให้มันออกเน็ต วิธีแก้ Autocad ขึ้น non…