Dell EMC VxRail

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ส่งกลไกด้านนวัตกรรม 10 ประการ ช่วยปรับปรุงไอทีให้ทันสมัย

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ส่งนวัตกรรมระบบโครงสร้างไอทีและพีซี ตลอดทั่วทั้งเอดจ์ ระบบโครงสร้างหลักดาต้าเซ็นเตอร์ และพับลิคคลาวด์ อีกทั้งปรับให้ 90 เปอร์เซ็นต์ของทีมงานทั่วโลก ให้ทำงานจากระยะไกล บริษัทฯ ยังปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยทั้ง Dell EMC PowerStore, PowerScale และ PowerFlex ขยายความสามารถไฮบริดคลาวด์ ใน…

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว นวัตกรรมการจัดการขั้นสูง ระบบอัตโนมัติ และการป้องกัน เพื่อสภาพแวดล้อมวีเอ็มแวร์

การบูรณาการของ HCI ระบบคลาวด์ สตอเรจ และการปกป้องข้อมูลเข้ากับ VMware ที่เปิดตัวล่าสุดช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลายทาง (edge) ดาต้าเซ็นเตอร์ และไฮบริดคลาวด์   Dell Technologies Cloud Platform และ Dell EMC VxRail รองรับ…