Dell EMC PowerFlex

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ส่งกลไกด้านนวัตกรรม 10 ประการ ช่วยปรับปรุงไอทีให้ทันสมัย

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ส่งนวัตกรรมระบบโครงสร้างไอทีและพีซี ตลอดทั่วทั้งเอดจ์ ระบบโครงสร้างหลักดาต้าเซ็นเตอร์ และพับลิคคลาวด์ อีกทั้งปรับให้ 90 เปอร์เซ็นต์ของทีมงานทั่วโลก ให้ทำงานจากระยะไกล บริษัทฯ ยังปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยทั้ง Dell EMC PowerStore, PowerScale และ PowerFlex ขยายความสามารถไฮบริดคลาวด์ ใน…