โขว์ My computer บน windows 2012

โขว์ My computer บน windows 2012

  ไปที่ run พิมพ์ Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0