ตั้งเวลาเปิดคอมพิวเตอร์ ไม่ให้ผู้งานlogin นอกเวลาที่ตั้งได้