แจก script ติดตั้ง windows 11 22h2 สำหรับเครื่องรุ่นเก่า

แจก script ติดตั้ง windows 11 22h2 สำหรับเครื่องรุ่นเก่า
แก้ปัญหาคอม
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/njeq

สำหรับติดตั้งwindows 11 เวอร์ชั่น 21H2 script นี้ยังใช้ได้ได้อยู่

สำหรับ windows 11 เวอร์ชั่น 22H2 ต้องใช้ code ชุดใหม่สามารถโหลดได้จาก github ถึงจะสามารถอัพเดทจากwindows  11 เวอร์ชั่น 21H2 ไปเป็น windows 11 เวอร์ชั่น 22H2
หรือโหลด batch file จากที่นี่ได้เลย โหลดแล้วแตกไฟล์ออกมาจะได้ไฟล์ windows22H2.bat
คลิกขวาที่windows22H2.bat เลือก Run as administrator
จากนั้นก็ติดตั้ง windows 11 เวอร์ชั่น 22H2 จาก ISO ไฟล์ที่โหลดมาได้เลย

ปล.ตัวติดตั้งให้ใช้ตัวที่โหลดเป็น ISOไฟล์ตรงๆ ไม่ใช่ตัวที่ทำจาก Windows11InstallationAssistant


@(set '(=)||' <# lean and mean cmd / powershell hybrid #> @'

::# Get 11 on 'unsupported' PC via Windows Update or mounted ISO (no patching needed)
::# if WU is stuck use windows_update_refresh.bat; Beta/Dev needs OfflineInsiderEnroll
::# V9+ rebased on cmd due to defender transgression; skip already patched media (0b)

@echo off & title get 11 on 'unsupported' PC || AveYo 2022.10.02
if /i "%~f0" neq "%Public%\get11.cmd" goto setup
set CLI=%*& set SOURCES=%SystemDrive%$WINDOWS.~BT\Sources& set MEDIA=.& set /a VER=11
if not defined CLI (exit /b) else if not exist %SOURCES%\SetupHost.exe (exit /b)
if not exist %SOURCES%\SetupCore.exe mklink /h %SOURCES%\SetupCore.exe %SOURCES%\SetupHost.exe >nul
for %%W in (%CLI%) do if /i %%W == /InstallFile (set "MEDIA=") else if not defined MEDIA set "MEDIA=%%~dpW"
powershell -win 1 -nop -c ";"
set /a restart_application=0x800705BB & (call set CLI=%%CLI:%1 =%%)
set /a incorrect_parameter=0x80070057 & (set SRV=%CLI:/Product Client =%)
set /a launch_option_error=0xc190010a & (set SRV=%SRV:/Product Server =%)
if %VER% == 11 for %%W in ("%MEDIA%appraiserres.dll") do if exist %%W if %%~zW == 0 set AlreadyPatched=1 & set /a VER=10
if %VER% == 11 findstr /r "P.r.o.d.u.c.t.V.e.r.s.i.o.n...1.0.\..0.\..2.[256]" %SOURCES%\SetupHost.exe >nul 2>nul || set /a VER=10
if %VER% == 11 if not exist "%MEDIA%EI.cfg" (echo;[Channel]>%SOURCES%\EI.cfg & echo;_Default>>%SOURCES%\EI.cfg) 2>nul
if %VER% == 11 (set CLI=/Product Server /Compat IgnoreWarning /MigrateDrivers All /Telemetry Disable %SRV%)
if %VER% == 11 reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f /v DisableWUfBSafeguards /d 1 /t reg_dword >nul
if %VER% == 11 reg add HKLM\SYSTEM\Setup\MoSetup /f /v AllowUpgradesWithUnsupportedTPMorCPU /d 1 /t reg_dword >nul
%SOURCES%\SetupCore.exe %CLI%
if %errorlevel% == %restart_application% %SOURCES%\SetupCore.exe %CLI%
exit /b

:setup
::# elevate with native shell by AveYo
>nul reg add hkcu\software\classes\.Admin\shell\runas\command /f /ve /d "cmd /x /d /r set \"f0=%%2\"& call \"%%2\" %%3"& set _= %*
>nul fltmc|| if "%f0%" neq "%~f0" (cd.>"%temp%\runas.Admin" & start "%~n0" /high "%temp%\runas.Admin" "%~f0" "%_:"=""%" & exit /b)

::# lean xp+ color macros by AveYo: %<%:af " hello "%>>% & %<%:cf " w\"or\"ld "%>%  for single \ / " use .%|%\ .%|%/ \"%|%\"
for /f "delims=:" %%s in ('echo;prompt $h$s$h:^|cmd /d') do set "|=%%s"&set ">>=\..\c nul&set /p s=%%s%%s%%s%%s%%s%%s%%s<nul&popd"
set "<=pushd "%appdata%"&2>nul findstr /c:\ /a" &set ">=%>>%&echo;" &set "|=%|:~0,1%" &set /p s=\"%appdata%\c"

::# toggle when launched without arguments, else jump to arguments: "install" or "remove"
set CLI=%*& (set IFEO=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options)
wmic /namespace:"\\root\subscription" path __EventFilter where Name="Skip TPM Check on Dynamic Update" delete >nul 2>nul & rem v1
reg delete "%IFEO%\vdsldr.exe" /f 2>nul & rem v2 - v5
if /i "%CLI%"=="" reg query "%IFEO%\SetupHost.exe

@(set '(=)||' <# lean and mean cmd / powershell hybrid #> @'

::# Get 11 on 'unsupported' PC via Windows Update or mounted ISO (no patching needed)
::# if WU is stuck use windows_update_refresh.bat; Beta/Dev needs OfflineInsiderEnroll
::# V9+ rebased on cmd due to defender transgression; skip already patched media (0b)

@echo off & title get 11 on 'unsupported' PC || AveYo 2022.10.02
if /i "%~f0" neq "%Public%\get11.cmd" goto setup
set CLI=%*& set SOURCES=%SystemDrive%\$WINDOWS.~BT\Sources& set MEDIA=.& set /a VER=11
if not defined CLI (exit /b) else if not exist %SOURCES%\SetupHost.exe (exit /b)
if not exist %SOURCES%\SetupCore.exe mklink /h %SOURCES%\SetupCore.exe %SOURCES%\SetupHost.exe >nul
for %%W in (%CLI%) do if /i %%W == /InstallFile (set "MEDIA=") else if not defined MEDIA set "MEDIA=%%~dpW"
powershell -win 1 -nop -c ";"
set /a restart_application=0x800705BB & (call set CLI=%%CLI:%1 =%%)
set /a incorrect_parameter=0x80070057 & (set SRV=%CLI:/Product Client =%)
set /a launch_option_error=0xc190010a & (set SRV=%SRV:/Product Server =%)
if %VER% == 11 for %%W in ("%MEDIA%appraiserres.dll") do if exist %%W if %%~zW == 0 set AlreadyPatched=1 & set /a VER=10
if %VER% == 11 findstr /r "P.r.o.d.u.c.t.V.e.r.s.i.o.n...1.0.\..0.\..2.[256]" %SOURCES%\SetupHost.exe >nul 2>nul || set /a VER=10
if %VER% == 11 if not exist "%MEDIA%EI.cfg" (echo;[Channel]>%SOURCES%\EI.cfg & echo;_Default>>%SOURCES%\EI.cfg) 2>nul
if %VER% == 11 (set CLI=/Product Server /Compat IgnoreWarning /MigrateDrivers All /Telemetry Disable %SRV%)
if %VER% == 11 reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f /v DisableWUfBSafeguards /d 1 /t reg_dword >nul
if %VER% == 11 reg add HKLM\SYSTEM\Setup\MoSetup /f /v AllowUpgradesWithUnsupportedTPMorCPU /d 1 /t reg_dword >nul
%SOURCES%\SetupCore.exe %CLI%
if %errorlevel% == %restart_application% %SOURCES%\SetupCore.exe %CLI%
exit /b

:setup
::# elevate with native shell by AveYo
>nul reg add hkcu\software\classes\.Admin\shell\runas\command /f /ve /d "cmd /x /d /r set \"f0=%%2\"& call \"%%2\" %%3"& set _= %*
>nul fltmc|| if "%f0%" neq "%~f0" (cd.>"%temp%\runas.Admin" & start "%~n0" /high "%temp%\runas.Admin" "%~f0" "%_:"=""%" & exit /b)

::# lean xp+ color macros by AveYo: %<%:af " hello "%>>% & %<%:cf " w\"or\"ld "%>%  for single \ / " use .%|%\ .%|%/ \"%|%\"
for /f "delims=:" %%s in ('echo;prompt $h$s$h:^|cmd /d') do set "|=%%s"&set ">>=\..\c nul&set /p s=%%s%%s%%s%%s%%s%%s%%s<nul&popd"
set "<=pushd "%appdata%"&2>nul findstr /c:\ /a" &set ">=%>>%&echo;" &set "|=%|:~0,1%" &set /p s=\"%appdata%\c"

::# toggle when launched without arguments, else jump to arguments: "install" or "remove"
set CLI=%*& (set IFEO=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options)
wmic /namespace:"\\root\subscription" path __EventFilter where Name="Skip TPM Check on Dynamic Update" delete >nul 2>nul & rem v1
reg delete "%IFEO%\vdsldr.exe" /f 2>nul & rem v2 - v5
if /i "%CLI%"=="" reg query "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /v Debugger >nul 2>nul && goto remove || goto install
if /i "%~1"=="install" (goto install) else if /i "%~1"=="remove" goto remove

:install
copy /y "%~f0" "%Public%\get11.cmd" >nul 2>nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe" /f /v UseFilter /d 1 /t reg_dword >nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /f /v FilterFullPath /d "%SystemDrive%\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupHost.exe" >nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /f /v Debugger /d "%Public%\get11.cmd" >nul
echo;
%<%:f0 " Skip TPM Check on Dynamic Update V10 "%>>% & %<%:2f " INSTALLED "%>>% & %<%:f0 " run again to remove "%>%
if /i "%CLI%"=="" timeout /t 7
exit /b

:remove
del /f /q "%Public%\get11.cmd" "%ProgramData%\get11.cmd" >nul 2>nul
reg delete "%IFEO%\SetupHost.exe" /f >nul 2>nul
echo;
%<%:f0 " Skip TPM Check on Dynamic Update V10 "%>>% & %<%:df " REMOVED "%>>% & %<%:f0 " run again to install "%>%
if /i "%CLI%"=="" timeout /t 7
exit /b

'@); $0 = "$env:temp\Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd"; ${(=)||} -split "\r?\n" | out-file $0 -encoding default -force; & $0
# press enter
" /v Debugger >nul 2>nul && goto remove || goto install if /i "%~1"=="install" (goto install) else if /i "%~1"=="remove" goto remove :install copy /y "%~f0" "%Public%\get11.cmd" >nul 2>nul reg add "%IFEO%\SetupHost.exe" /f /v UseFilter /d 1 /t reg_dword >nul reg add "%IFEO%\SetupHost.exe

@(set '(=)||' <# lean and mean cmd / powershell hybrid #> @'

::# Get 11 on 'unsupported' PC via Windows Update or mounted ISO (no patching needed)
::# if WU is stuck use windows_update_refresh.bat; Beta/Dev needs OfflineInsiderEnroll
::# V9+ rebased on cmd due to defender transgression; skip already patched media (0b)

@echo off & title get 11 on 'unsupported' PC || AveYo 2022.10.02
if /i "%~f0" neq "%Public%\get11.cmd" goto setup
set CLI=%*& set SOURCES=%SystemDrive%\$WINDOWS.~BT\Sources& set MEDIA=.& set /a VER=11
if not defined CLI (exit /b) else if not exist %SOURCES%\SetupHost.exe (exit /b)
if not exist %SOURCES%\SetupCore.exe mklink /h %SOURCES%\SetupCore.exe %SOURCES%\SetupHost.exe >nul
for %%W in (%CLI%) do if /i %%W == /InstallFile (set "MEDIA=") else if not defined MEDIA set "MEDIA=%%~dpW"
powershell -win 1 -nop -c ";"
set /a restart_application=0x800705BB & (call set CLI=%%CLI:%1 =%%)
set /a incorrect_parameter=0x80070057 & (set SRV=%CLI:/Product Client =%)
set /a launch_option_error=0xc190010a & (set SRV=%SRV:/Product Server =%)
if %VER% == 11 for %%W in ("%MEDIA%appraiserres.dll") do if exist %%W if %%~zW == 0 set AlreadyPatched=1 & set /a VER=10
if %VER% == 11 findstr /r "P.r.o.d.u.c.t.V.e.r.s.i.o.n...1.0.\..0.\..2.[256]" %SOURCES%\SetupHost.exe >nul 2>nul || set /a VER=10
if %VER% == 11 if not exist "%MEDIA%EI.cfg" (echo;[Channel]>%SOURCES%\EI.cfg & echo;_Default>>%SOURCES%\EI.cfg) 2>nul
if %VER% == 11 (set CLI=/Product Server /Compat IgnoreWarning /MigrateDrivers All /Telemetry Disable %SRV%)
if %VER% == 11 reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f /v DisableWUfBSafeguards /d 1 /t reg_dword >nul
if %VER% == 11 reg add HKLM\SYSTEM\Setup\MoSetup /f /v AllowUpgradesWithUnsupportedTPMorCPU /d 1 /t reg_dword >nul
%SOURCES%\SetupCore.exe %CLI%
if %errorlevel% == %restart_application% %SOURCES%\SetupCore.exe %CLI%
exit /b

:setup
::# elevate with native shell by AveYo
>nul reg add hkcu\software\classes\.Admin\shell\runas\command /f /ve /d "cmd /x /d /r set \"f0=%%2\"& call \"%%2\" %%3"& set _= %*
>nul fltmc|| if "%f0%" neq "%~f0" (cd.>"%temp%\runas.Admin" & start "%~n0" /high "%temp%\runas.Admin" "%~f0" "%_:"=""%" & exit /b)

::# lean xp+ color macros by AveYo: %<%:af " hello "%>>% & %<%:cf " w\"or\"ld "%>%  for single \ / " use .%|%\ .%|%/ \"%|%\"
for /f "delims=:" %%s in ('echo;prompt $h$s$h:^|cmd /d') do set "|=%%s"&set ">>=\..\c nul&set /p s=%%s%%s%%s%%s%%s%%s%%s<nul&popd"
set "<=pushd "%appdata%"&2>nul findstr /c:\ /a" &set ">=%>>%&echo;" &set "|=%|:~0,1%" &set /p s=\"%appdata%\c"

::# toggle when launched without arguments, else jump to arguments: "install" or "remove"
set CLI=%*& (set IFEO=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options)
wmic /namespace:"\\root\subscription" path __EventFilter where Name="Skip TPM Check on Dynamic Update" delete >nul 2>nul & rem v1
reg delete "%IFEO%\vdsldr.exe" /f 2>nul & rem v2 - v5
if /i "%CLI%"=="" reg query "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /v Debugger >nul 2>nul && goto remove || goto install
if /i "%~1"=="install" (goto install) else if /i "%~1"=="remove" goto remove

:install
copy /y "%~f0" "%Public%\get11.cmd" >nul 2>nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe" /f /v UseFilter /d 1 /t reg_dword >nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /f /v FilterFullPath /d "%SystemDrive%\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupHost.exe" >nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /f /v Debugger /d "%Public%\get11.cmd" >nul
echo;
%<%:f0 " Skip TPM Check on Dynamic Update V10 "%>>% & %<%:2f " INSTALLED "%>>% & %<%:f0 " run again to remove "%>%
if /i "%CLI%"=="" timeout /t 7
exit /b

:remove
del /f /q "%Public%\get11.cmd" "%ProgramData%\get11.cmd" >nul 2>nul
reg delete "%IFEO%\SetupHost.exe" /f >nul 2>nul
echo;
%<%:f0 " Skip TPM Check on Dynamic Update V10 "%>>% & %<%:df " REMOVED "%>>% & %<%:f0 " run again to install "%>%
if /i "%CLI%"=="" timeout /t 7
exit /b

'@); $0 = "$env:temp\Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd"; ${(=)||} -split "\r?\n" | out-file $0 -encoding default -force; & $0
# press enter
" /f /v FilterFullPath /d "%SystemDrive%$WINDOWS.~BT\Sources\SetupHost.exe" >nul reg add "%IFEO%\SetupHost.exe

@(set '(=)||' <# lean and mean cmd / powershell hybrid #> @'

::# Get 11 on 'unsupported' PC via Windows Update or mounted ISO (no patching needed)
::# if WU is stuck use windows_update_refresh.bat; Beta/Dev needs OfflineInsiderEnroll
::# V9+ rebased on cmd due to defender transgression; skip already patched media (0b)

@echo off & title get 11 on 'unsupported' PC || AveYo 2022.10.02
if /i "%~f0" neq "%Public%\get11.cmd" goto setup
set CLI=%*& set SOURCES=%SystemDrive%\$WINDOWS.~BT\Sources& set MEDIA=.& set /a VER=11
if not defined CLI (exit /b) else if not exist %SOURCES%\SetupHost.exe (exit /b)
if not exist %SOURCES%\SetupCore.exe mklink /h %SOURCES%\SetupCore.exe %SOURCES%\SetupHost.exe >nul
for %%W in (%CLI%) do if /i %%W == /InstallFile (set "MEDIA=") else if not defined MEDIA set "MEDIA=%%~dpW"
powershell -win 1 -nop -c ";"
set /a restart_application=0x800705BB & (call set CLI=%%CLI:%1 =%%)
set /a incorrect_parameter=0x80070057 & (set SRV=%CLI:/Product Client =%)
set /a launch_option_error=0xc190010a & (set SRV=%SRV:/Product Server =%)
if %VER% == 11 for %%W in ("%MEDIA%appraiserres.dll") do if exist %%W if %%~zW == 0 set AlreadyPatched=1 & set /a VER=10
if %VER% == 11 findstr /r "P.r.o.d.u.c.t.V.e.r.s.i.o.n...1.0.\..0.\..2.[256]" %SOURCES%\SetupHost.exe >nul 2>nul || set /a VER=10
if %VER% == 11 if not exist "%MEDIA%EI.cfg" (echo;[Channel]>%SOURCES%\EI.cfg & echo;_Default>>%SOURCES%\EI.cfg) 2>nul
if %VER% == 11 (set CLI=/Product Server /Compat IgnoreWarning /MigrateDrivers All /Telemetry Disable %SRV%)
if %VER% == 11 reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f /v DisableWUfBSafeguards /d 1 /t reg_dword >nul
if %VER% == 11 reg add HKLM\SYSTEM\Setup\MoSetup /f /v AllowUpgradesWithUnsupportedTPMorCPU /d 1 /t reg_dword >nul
%SOURCES%\SetupCore.exe %CLI%
if %errorlevel% == %restart_application% %SOURCES%\SetupCore.exe %CLI%
exit /b

:setup
::# elevate with native shell by AveYo
>nul reg add hkcu\software\classes\.Admin\shell\runas\command /f /ve /d "cmd /x /d /r set \"f0=%%2\"& call \"%%2\" %%3"& set _= %*
>nul fltmc|| if "%f0%" neq "%~f0" (cd.>"%temp%\runas.Admin" & start "%~n0" /high "%temp%\runas.Admin" "%~f0" "%_:"=""%" & exit /b)

::# lean xp+ color macros by AveYo: %<%:af " hello "%>>% & %<%:cf " w\"or\"ld "%>%  for single \ / " use .%|%\ .%|%/ \"%|%\"
for /f "delims=:" %%s in ('echo;prompt $h$s$h:^|cmd /d') do set "|=%%s"&set ">>=\..\c nul&set /p s=%%s%%s%%s%%s%%s%%s%%s<nul&popd"
set "<=pushd "%appdata%"&2>nul findstr /c:\ /a" &set ">=%>>%&echo;" &set "|=%|:~0,1%" &set /p s=\"%appdata%\c"

::# toggle when launched without arguments, else jump to arguments: "install" or "remove"
set CLI=%*& (set IFEO=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options)
wmic /namespace:"\\root\subscription" path __EventFilter where Name="Skip TPM Check on Dynamic Update" delete >nul 2>nul & rem v1
reg delete "%IFEO%\vdsldr.exe" /f 2>nul & rem v2 - v5
if /i "%CLI%"=="" reg query "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /v Debugger >nul 2>nul && goto remove || goto install
if /i "%~1"=="install" (goto install) else if /i "%~1"=="remove" goto remove

:install
copy /y "%~f0" "%Public%\get11.cmd" >nul 2>nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe" /f /v UseFilter /d 1 /t reg_dword >nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /f /v FilterFullPath /d "%SystemDrive%\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupHost.exe" >nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /f /v Debugger /d "%Public%\get11.cmd" >nul
echo;
%<%:f0 " Skip TPM Check on Dynamic Update V10 "%>>% & %<%:2f " INSTALLED "%>>% & %<%:f0 " run again to remove "%>%
if /i "%CLI%"=="" timeout /t 7
exit /b

:remove
del /f /q "%Public%\get11.cmd" "%ProgramData%\get11.cmd" >nul 2>nul
reg delete "%IFEO%\SetupHost.exe" /f >nul 2>nul
echo;
%<%:f0 " Skip TPM Check on Dynamic Update V10 "%>>% & %<%:df " REMOVED "%>>% & %<%:f0 " run again to install "%>%
if /i "%CLI%"=="" timeout /t 7
exit /b

'@); $0 = "$env:temp\Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd"; ${(=)||} -split "\r?\n" | out-file $0 -encoding default -force; & $0
# press enter
" /f /v Debugger /d "%Public%\get11.cmd" >nul echo; %<%:f0 " Skip TPM Check on Dynamic Update V10 "%>>% & %<%:2f " INSTALLED "%>>% & %<%:f0 " run again to remove "%>% if /i "%CLI%"=="" timeout /t 7 exit /b :remove del /f /q "%Public%\get11.cmd" "%ProgramData%\get11.cmd" >nul 2>nul reg delete "%IFEO%\SetupHost.exe" /f >nul 2>nul echo; %<%:f0 " Skip TPM Check on Dynamic Update V10 "%>>% & %<%:df " REMOVED "%>>% & %<%:f0 " run again to install "%>% if /i "%CLI%"=="" timeout /t 7 exit /b '@); $0 = "$env:temp\Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd"; ${(=)||} -split "\r?\n" | out-file $0 -encoding default -force; & $0 # press enter

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/njeq

Related Articles