แก้ remote desktop ถาม password ตลอด

เปิด gpedit ไปที่ computer config > administrator template > systerm >  Allow Delegating Saved Credentials with NTLM-only Server Authentication

เลือก enable

กด show

ใส่ค่า TERMSRV/*

จากนั้น ลบค่าที่อยู่ใน credentials ให้หมด restartเครือ่ง

 

Share This: