แก้ error AH00526: Syntax error on line 243 of /etc/httpd/conf/extra/httpd-ssl.conf

แก้ error AH00526: Syntax error on line 243 of /etc/httpd/conf/extra/httpd-ssl.conf
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/xYLPT

AH00526: Syntax error on line 243 of /etc/httpd/conf/extra/httpd-ssl.conf:
Invalid command ‘SSLOpenSSLConfCmd’, possibly missed or defined by a module not included in the server configuration ”

login ด้วย root

cd /usr/local/directadmin/custombuild
wget -O build http://files1.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild/build
./build rewrite_confs

หากยังไม่ได้ให้ build apache ใหม่

./build update
./build apache
ที่มา

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/xYLPT

Related Articles