หลังเพิ่ม SSL ให้ directadmin แล้ว yum ไม่ผ่านขึ้น Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

จะขึ้น error ประมาณนี้

Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security Loading

mirror speeds from cached hostfile

Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

วิธีแก้

$ sudo yum clean all

$ sudo yum –disablerepo=”epel” update nss

Share This: