ปิดการแจ้งเตือน Could not reconnect all network drives Notification in Windows

ปิดการแจ้งเตือน Could not reconnect all network drives Notification in Windows
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/zafkg

1 ไปที่ค้นหา พิมพ์ regedit แล้ว enter
2 ไปที่key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider
3 คลิกขวา สร้าง DWORD Value ชื่อว่า  RestoreConnection  ให้มีค่าเป็น 0

0= disable
1=enable

ขี้เกียจทำโหลด

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/zafkg

Related Articles