การติดตั้ง SSL ให้หน้า DirectAdmin Login

การติดตั้ง SSL ให้หน้า DirectAdmin Login
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/iaR83

login เข้า root

สำหรับ (Custombuild 2.0)

cd /usr/local/directadmin/scripts
./letsencrypt.sh request your.hostname.com 4096

หากมี error ให้เพิ่ม DNS A Record ดังนี้

your.hostname.com
www.your.hostname.com
mail.your.hostname.com
pop.your.hostname.com
smtp.your.hostname.com
ftp.your.hostname.com

จากนั้น ตั้งค่า DirectAdmin ให้ Redirect ไปหน้า Login ที่มี SSL ทุกครั้ง โดยตั้งค่าตามนี้

cd /usr/local/directadmin/conf
perl -pi -e ‘s/SSL=0/SSL=1/’ directadmin.conf
echo “carootcert=/usr/local/directadmin/conf/carootcert.pem” >> directadmin.conf
echo “force_hostname=your.hostname.com” >> directadmin.conf
echo “ssl_redirect_host=your.hostname.com” >> directadmin.conf
/etc/init.d/directadmin restart

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/iaR83

Related Articles